محل تبلیغات شما
Les roses ont des épines: حتی گلها هم خار دارند» Mon amour, regarde-moi, je t'en prie, ne te détourne pas عشق من، بهم نگاه کن خواهش میکنم، روت رو برنگردون Il me reste encore de l'humanité dans ce monde obscur توی این دنیای تاریک و مبهم، هنوز هم انسانیت در وجودم مونده Regarde-moi sous les réverbères, je vogue entre l'ombre et la lumière زیر نور چراغ ها بهم نگاه کن من جایی بین تاریکی و روشنایی، پارو میزنم Et je constate que ma vie n'était qu'un éclat de

آهسن آلماز به نام یاندیردین قلبیمی 

دردا که از آن آهوی مشکین سیه چشم...

زیبای منی...

je ,هم ,les ,moi ,بهم ,کن ,خار دارند» ,هم خار ,regarde moi ,بهم نگاه ,les roses

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تعمیرکار و مکانیک سیار